Egyéb kategória Matematika Tanuljunk

Statisztika

A GeoGebra egy olyan matematika oktatására szakosodott online platform és szoftverszolgáltató, amely a felhasználót a geometria, algebra, táblázatkezelés, grafikus ábrázolás, statisztika és az analízis terén támogatja. A tananyagtár magyar nyelven is elérhető, a bal alsó sarokban lehet a nyelvet kiválasztani.

 

matematikai statisztika a véletlen tömegjelenségek statisztikai törvény-szerű-ségeit vizsgálja.

A statisztika egyszerűbb problémáit a leíró statisztika keretein belül lehet kezelni:

 • Adatok ábrázolása
 • Grafikonok szerkesztése
 • Táblázatok készítése
 • Egyszerű paraméterek számolása (átlagértékek, szóródás)
 • Indexszámítás
 • Koncentráció-számítás

A matematikai statisztika gyakorlati használhatósága a valószínűségszámítás elméleti alapjain nyugszik. Minőségellenőrzés során sokszor nincs mód a teljes sokaságot átvizsgálni, hanem csak egy n-elemű minta alapján kell következtetéseket levonnunk. A mintaelemekből célszerű olyan függvényeket konstruálni, amelyek jó információt nyújtanak az egész eloszlásra. Tapasztalati adatokból, u.n. mintából következtetünk események valószínűségeire, vagy valószínűségi változók ismeretlen eloszlás-és sűrűségfüggvényeire.

A statisztika másik nagy területe az induktív statisztika (következtetéses statisztika):

 • Becslések
 • Tesztek
 • Döntéselmélet
 • Többváltozós statisztikai módszerek

A statisztika felhasználási területe az extrapoláció (predikció): A jelenlegi adatok alapján a jövőre nézve statisztikai prognózisokat lehet készíteni, feltételezve, hogy a feltételek azonosak maradnak. Ilyen prognózisok készülnek a következő évi energia felhasználásra, az adóbevételre, a népességszám alakulására, a munkanélküliségre, stb.

6.2.2 A statisztikai adatok forrásai és feldolgozása

Az adatok forrása szerint megkülönböztetünk:

 • hivatalos statisztikai adatokat, amelyeket a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) évkönyvben, folyóiratokban tesz közzé
 • nem hivatalos statisztikai adatokat, ilyenek az ipari és kereskedelmi kamarák jelentései, a különböző közvélemény-kutató intézetek felmérései, a nagy vállalatok mérlegei.

A statisztikai adatfeldolgozás lépései:

 1. Tervezés
 2. Mintavétel (elsődleges – másodlagos)
  • Kérdőív: olcsó – de általában kevés jön vissza
  • Interjú:drága – kvalifikált személyek szükségesek a felméré-sekhez
  • Megfigyelés: pl. forgalomszámlálás
  • Kísérlet: pl. a közgazdaságtanban az áruteszt
  • Automatikus rögzítés: vonalkódok a bevásárlóközpontokban vagy a telefonközpontok működése

   

 3. Előkészítés: táblázat – grafikon szerkesztése
 4. Analízis: matematikai statisztikai módszerek bevetése
 5. Interpretáció: eredmények értékelése

 A matematikai statisztika fő területei:

 1. Becsléselmélet: A valószínűségi eloszlások jellemzői mennyiségeinek meghatározását paraméterbecslésnek nevezzük.

Példa: a mintában található selejtarány alapján következtetünk az egész sokaságban valószínűsíthető selejtszámra.

 1. Hipotézisvizsgálat: A valószínűségi változó eloszlására feltevéseket teszünk, azaz statisztikai hipotézist állítunk fel és matematikai statisztikai módszerekkel döntünk a hipotézis elfogadásáról vagy elvetéséről.

Példa: Egy adott gyártási technológia során meghatároztuk a gyártást jellemző paramétereket. Bizonyos idő elteltével azonban ellenőriznünk kell, hogy a gyártási feltételek megváltoztak-e vagy sem, azaz a paraméterek megegyeznek-e a korábbi értékekkel.

 1. Konfidencia intervallum becslés: Mivel a becsléssel kapott érték általában nem azonos a keresett elméleti értékkel, ezért műszaki biztonsági okokból szükséges, hogy alsó és felső határt adjunk meg a becsült paraméterre.

Példa: a mintaátlag körül nagy valószínűséggel milyen intervallumban található az elméleti várható érték.

 1. Illeszkedésvizsgálat: adott mintabeli eloszlásfüggvény milyen elméleti eloszlásfüggvényhez illeszkedik kielégítően.
 2. Homogenitásvizsgálat: Állítható-e két valószínűségi változóról, hogy egyforma eloszlású?
 3. Korrelációanalízis: mérési eredmények alapján próbáljuk eldönteni, hogy milyen összefüggés áll fenn két valószínűségi változó között.