Magyar nyelvtan Tanuljunk

Sajtóműfajok, médiaműfajok

Sajtóműfajok, médiaműfajok

JTJ-Online órák – Jármy-Takács Judit

A sajtótermék

A sajtótermék olyan kommunikációs eszköz, amely információközlés közben eleget tesz három követelménynek:

 • publicitás (nagyobb nyilvánosság);
 • perioditás (szabályos időszakonkénti ismétlődés);
 • aktualitás (időszerű információk továbbítása).

A sajtótermékek típusai

A sajtótermékeknek számos típusát különíthetjük el. A megjelenés rendszeressége szerint vannak napilapok, hetilapok, kéthetente, havonta vagy rendszertelenül megjelenő újságok.

Rendszerezhetjük a sajtótermékeket a megjelenés, terjesztés helye, köre szerint is: országos, helyi, regionális, vagy éppen intézményi újságokat különböztethetünk meg. Megjelenési módja alapján megkülönböztetjük az elektronikus és a nyomtatott sajtót. Nagyon fontos a különféle lapok tartalom szerinti csoportosítása: vannak politikai-közéleti, szórakoztató, tudományos, irodalmi, valamint vegyes lapok.

A sajtóműfajok két legfontosabb csoportját a tájékoztató (információs) és véleményközlő (publicisztikai) műfajok alkotják.

Sajtóműfajok
Sajtóműfajok

A tájékoztató műfajok

A tájékoztató műfajok a közvéleményt foglalkoztató információkat közvetítenek. Leggyakrabban ezek közül a hírrel találkozunk. Ez az újságírás egyik legnépszerűbb, legelterjedtebb műfaja. Jellemzően rövid, tömören és érthetően megfogalmazott aktuális információkat közöl a befogadókkal.

 • közlemények általában tényközlő beszámolót adnak valamilyen megtörtént vagy várható eseményről.
 • tudósítás a tudósító személyes jelenlétére és értelmezésére épülő, leíró jellegű beszámoló.

A véleményközlő műfajok

A véleményközlő műfajokban a közvélemény érdeklődésére számot tartó információk mellett nagy teret kap az újságíró véleménye, a tények értelmezése. A véleményközlő műfajokban a tényközlőeknél hangsúlyosabban jelenik meg az olvasó befolyásolásának szándéka.

 • kommentárok a hírekhez fűzött különféle ér­tel­me­zések. Ezek főként az olvasók értelmére hatnak, az információk megértését segítik.
 • glossza rövid terjedelmű, gyakran vitázó, bíráló szán­dékú, ironikus, esetleg gúnyos hangvételű meg­jegyzés egy aktuális esemény kapcsán.
 • Az olvasói levél műfaja egy lap olvasóinak en­ged teret, hogy a megjelent írásokkal vagy aktuá­lis eseményekkel, történésekkel kapcsolatos vélemé­nyü­ket, kérdéseiket kifejthessék. Általában rövidített, átdolgozott formában kerülnek be a lapba.
 • kritika valamilyen műre, műalkotásra vonatkozó, esztétikai és szakmai érveken nyugvó bírálat. Célja a nézőpontok felvázolása, értelmezési lehetőségek meg­adása.
 • Az ismertetés tárgyilagos módon mutatja be tárgyát (pl. egy szerzőt, irodalmi művet, zenei albumot), hogy felkeltse az olvasó érdeklődését.
 • Az ajánlás személyes kötődéssel mutatja be tárgyának legfontosabb jellemzőit, hogy felkeltse az olvasó érdeklődését.

Átmeneti műfajok

Egyes sajtóműfajokban a tájékoztatás és a véleményközlés egyformán jelentős szerepet játszik. A riport, az interjú és a cikk átmeneti sajtóműfajok, amelyekben a közérdekű események, hírek mellett az azokban részt vevő, érintett alanyok véleménye is hangsúlyosan jelenik meg. A cikk olyan, az újságban, folyóiratban megjelenő rövidebb írásmű, amelyben tényközlő és szubjektív véleményt tartalmazó részek kapcsolódnak össze. A riport és az interjú párbeszédes formájú. A riport – a tudósításhoz hasonlóan – az események helyszínén készül.

 

%d bloggers like this: