Közösség

Elhunyt Szépe Judit nyelvész, kutató

2022. január 7-én hajnalban, elhúzódó és súlyos betegség után elhunyt a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének volt vendégtanára, Szépe Judit.

Szentesen született, a szentesi Horváth Mihály Gimnázium elvégzése után a szegedi JATE hallgatója lett.

Magyar és francia szakos középiskolai tanár pozícióban indult pályája a Szegedi Kis István Gimnázium és Szakközépiskolában, majd címzetes egyetemi docensként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktatott.

Később vendégoktatóként az Université de Strasbourg, Magyar Tanulmányok Tanszéke lett az állomáshelye, majd a MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos kutatójaként, főmunkatársaként tevékenykedett, ahol több évtizedes kutatói munkásságot fejtett ki, ennek során fontos kutatási témákat kezdeményezett az afázia vizsgálatában, a nyelvbotlások és a fonológiai tévesztések, zavarok leírásában, valamint azoknak az általánosabb elveknek az értelmezésében, melyek az ép beszélők, az afáziás valamint az idős személyek fonológiai tévesztéseinek hátterében állnak. Kimutatta, hogy vannak olyan szótagszervezési eljárások, melyek többségénél a döntő tényező magának a fonológiai károsodásnak a súlyossága és nem az afázia valamelyik klinikai főtípusába való tartozás.

Az MTA-ból került át a Magyar Nyelvstratégiai Intézethez főosztályvezetőnek. Innen vezetett az útja Pozsonyba vendégtanárként, majd lektorként dolgozott az Eszterházy Károly Egyetemen, illetve az Oktatási Hivatalban.

„Nagyon barátságos, segítőkész kutatói-emberi magatartását is nagyra becsültük” – írják róla a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének munkatársai.

Kapcsolódó:

https://www.facebook.com/judit.szepe.7

http://www.szepejudit.hu/legfrisebbhireim.htm

Szépe Judit: Történetek egy lovag botlásairól

Egy hozzászólás

 1. Szépe Judit publikációs jegyzéke

  (megjelent lektorált munkák)

  Kötetek:

  Szépe Judit (2000): Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolyamataiban. A Magyar Nyelvészeti Tanszék Kiadványai 2. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba. 206 oldal.

  Szépe Judit (2009): Phonoparaphasias. Black & Black Publishers, Toronto. 76 oldal.

  Szerkesztett kötet:

  Szépe Judit szerk. (2009): Pszicholingvisztika egy életen át. Nyelvészeti Doktorandusz Füzetek 7. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 72 oldal.

  Recenziók:

  Szépe Judit (1993): Giles Fauconnier, Espaces mentaux. Aspects de la construction du sens dans les langues naturelles. Nyelvtudományi Közlemények 93: 221–224.

  Szépe Judit (2010): Farkas Mária (szerk.): Une nation vivant dans sa langue. Hungarológiai Évkönyv XI/1: 193–197. PTE BTK, Pécs.

  Szemlecikkek:

  Szépe Judit (2004): Pillanatkép a pszicholingvisztikáról: fogódzók és hiányhelyek (Gósy Mária: Pszicholingvisztika). Nyelvtudományi Közlemények 101: 290–320.

  Szépe Judit (2008): Rövidzárlat és kisiklások a nyelvi realizáció szintjei között. (Huszár Ágnes: A gondolattól a szóig. A beszéd folyamata a nyelvbotlások tükrében.) Nyelvtudományi Közlemények 105: 312–342.

  Szépe Judit (2019): Nádor Orsolya (sorozatszerk.): Magyarnyelv-tanári segédkönyvek 1–7. THL2/1–2: 135–145.

  Tanulmányok:

  Szépe Judit (1988): A phonological investigation of Hungarian-speaking aphasics. Műhely­munkák a nyelvészet és társtudományai köréből 4: 179–194.
  Herman József – Szentesi Szépe Judit (1995): Az afáziakutatás nyelvészeti perspektívái. Álta­lános Nyelvészeti Tanulmányok 18: 77–90.
  Szépe Judit (1998): Hogyan hallanak félre szavakat afáziás betegek? (Afáziások téves fonéma­azonosításai). Beszédgyógyítás 1998/1: 23–37.
  Szépe Judit (1998): Fonológiai folyamatok magyar anyanyelvű afáziások szegmentális parafáziáiban. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédkutatás
  ’98, 94–104. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.

  Szépe Judit (1999): Párhuzamos tendenciák afáziások közléseinek fonológiai szervezésében: harmóniafolyamatok és a tagolási határok kiemelése. Nyelvtudományi Közlemények 96/1998–99: 217–231.
  Szépe Judit (2000): A fonológiai kontrasztfenntartás elve afáziások közlésfolyamataiban. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédkutatás 2000, 100–111. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.
  Szépe Judit (2000): Fonológiai információhiányt áthidaló stratégiák afáziások közléseiben. Nyelvtudományi Közlemények 97: 223–236.
  Szépe Judit (2001): Szegmentális rendszerösszefüggések afáziások egyjegyű helyettesítései­ben. In: Andor József – Szűcs Tibor – Terts István (szerk.): Színes eszmék nem alszanak… (Szépe György 70. születésnapjára.) II, 1189–1195. Lingua Franca Csoport, Pécs.
  Szépe Judit (2001): A nyelvi rendszer egyszerűsítésének tendenciája és változatai az afáziában. (A hangtan szintje.) In: Bartha Magdolna – Stephanides Éva (szerk.): A nyelv szerepe az információs társadalomban. A X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye, 209–214. Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár.
  Szépe Judit (2001): Hangtévesztések szabályosságai afáziában (Szegmentumválasztó műveletek magyar anyanyelvű afáziások parafáziáiban). Magyar Nyelv XCVII/3: 333–338.
  Szépe Judit (2002): Szekvenciaszervezési stratégiák a hangsorépítés devianciái mögött: fonotaktikai sajátosságok a nyelvbotlás jelenségeiben. In: Fóris Ágota – Kárpáti Eszter – Szűcs Tibor (szerk.): A nyelv nevelő szerepe. A XI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye, 269–274. Lingua Franca Csoport, Pécs.
  Szépe Judit (2002): A nyelvi rendszer egyszerűsítésének tendenciája és változatai az afáziában (A hangtan szintje). Magyar Nyelvőr 126/2: 230–237.
  Szépe Judit (2002): Szegmentális hangtani egységek jegyösszetétele és afáziások hang­helyettesítései (Rendszerjellemzők és választási tendenciák). Magyar Nyelv XCVIII/3: 305–313.
  Szépe Judit (2002): Egyszerűsítési tendenciák az afáziás szekvenciaszerveződés fonológiai szintjén. Pszichológia XXII/3: 317–326.
  Szépe Judit (2002): Hangsorépítési stratégiák nyelvbotlásokban és parafáziákban. In: Gósy Mária (szerk.): Beszédkutatás 2002, 52–69. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.
  Szépe Judit – Szende Tamás (2003): Utak a magyarhoz. In: Ujváry Gábor (főszerk.): A Balassi Bálint Intézet Évkönyve 2003: Hungarológia a XXI. században, 123–127. Balassi Bálint Intézet, Budapest.
  Szépe Judit (2002): Tagolási vonalak a magyar szegmentumállományban (A parafáziák független evidenciái). In: Hunyadi László (szerk.): Kísérleti Fonetika és Laboratóriumi Fonológia, 111–125. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Nyomda, Debrecen.
  Szépe Judit (2003): Univerzális vs. rendszerszabályozott elem- és szerkezetválasztás (Parafáziák szegmentum­választó és hangsorépítő stratégiái). In: Kukorelli Sándorné (főszerk.): A nyelvtudás szerepe a változó Európában. V. Dunaújvárosi Nemzetközi Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, 313–323. Dunaújvárosi Fő­iskola, Dunaújváros.
  Szépe Judit (2003): Hipotézisellenőrzés a fonológiában: a Globális Programozás Elvének néhány független bizonyítéka. In: Hunyadi László (szerk.): Kísérleti fonetika és laboratóriumi fonológia a gyakorlatban, 181–212. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Nyomda, Debrecen.
  Szépe Judit – Gerstner Károly – Szende Tamás (2004): Csuklik, kotlik, hámlik. Megjegyzések a hiányos paradigmájú igék ragozásáról. Magyar Nyelv C/3: 358–367.
  Szépe Judit (2004): Elméleti keresztutak találkozásában I. Módosítók és bővítmények a magyar szórend szerkezetében. In: Galgóczi László – Vass László (szerk.): Stílus és anyanyelv. Tanulmányok a XII–XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásaiból, 327–334. Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged.
  Szépe Judit (2004): Nyelvbotlások és parafáziák szótagszervezési sajátosságai. In: Kukorelli Katalin (főszerk.): Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Füzetei. VI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészet, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia, 193–203. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
  Szépe Judit (2005): Beszédtévesztések közös elve afáziásoknál, időskorúaknál és mindennapi nyelvbotlásainkban. Beszédgyógyítás 16/1: 32–74.
  Szépe Judit (2005): A szegmentumok téves azonosításának jegyválasztó eljárásai az afáziás beszédfeldolgozásban. In: Kukorelli Katalin (főszerk.): Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia Füzetei. VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészet, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia, 243–252. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
  Szépe Judit (2006): A tagolási határ kiemelésének stratégiái nyelvi devianciákban. In: Klaudy Kinga – Dobos Csilla (szerk.): A világ nyelvei és a nyelvek világa. A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai II, 134–138. MANYE – Miskolci Egyetem, Pécs – Miskolc.
  Szende Tamás – Szépe Judit (2006): Szófelidézés elakadásokban. In: Galgóczi László – Vass László: A mondat: kaland. Hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára, 360–363. JGYF Kiadó, Szeged.
  Szépe Judit (2006): Történetek egy lovag botlásairól. In: Cser András (szerk.): Köszöntő kötet Szende Tamás tiszteletére, 77–99. Open Art, Budapest.
  Szépe Judit (2006): Nyelvi devianciák szótagszervezési műveletei. In: Gecső Tamás (szerk.): Nyelvi kompetencia – kommunikatív kompetencia, 345–353. Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest.
  Szépe Judit – Szende Tamás (2006): Aki Wernickések közé keveredik, megeszik a fonológusok. In: Kálmán László (szerk.): KB 120 A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére, 389–397. MTA Nyelvtudományi Intézet – Tinta Könyvkiadó, Budapest.
  Szépe Judit (2006): Ép és patologikus beszédbeli tévesztések szerkezetrendező műveletei. In: Tóth Andrea (főszerk.): VIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia, 216–226. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
  Szépe Judit (2006): Ép és patologikus beszédbeli tévesztések szóalak szintű szerkezet­rendező műveletei. Nyelvtudományi Közlemények 103/2006: 129–147.
  Szépe Judit (2007): A közlésfolyamat fonológiai szerveződése: szerkezetismétlő műveletek afáziások beszédében. In: Heltai Pál (szerk.): Nyelvi modernizáció. Szaknyelv, fordítás, terminológia. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus III, 108–114. MANYE – Szent István Egyetem, Pécs – Gödöllő.
  Szépe György – Szende Tamás – Szépe Judit (2007): Mire jó, és milyen a „jó” fonológia? Magyar Nyelv CIII/2: 137–149.
  Szépe Judit (2007): Paradigmaképző dichotómiák a nyelvészetben. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla: Nyelvelmélet – nyelvhasználat, 330–340. Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest.
  Szépe, Judit (2007): Quelques remarques sur les dichotomies entre le système grammatical et l’activité verbale. Short papers in applied linguistics/Cahiers de linguistique appliquée 3/2007: 5–15.
  Szépe Judit (2007): Fonológiai devianciastratégiák anterior és poszterior afáziában. In: Tóth Andrea (szerk.): IX. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medici­ná­lis Lingvisztikai Konferencia, 179–193. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
  Szépe Judit (2008): Kételemű mássalhangzó-kapcsolatok csökkent információtartalma fonológiai parafáziákban. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla: Jel és jelentés, 330–338. Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest.
  Szépe Judit (2008): Spontán közlések kompenzációs eljárásainak összehasonlító vizsgálata afáziában és időskori tévesztésekben. In: Kukorelli Katalin – Tóth Andrea (szerk.): A nyelvi, a szaknyelvi és a szakmai kommunikáció jövője Európában, 28–37. X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
  Szépe Judit (2009): Kétarcúak devianciái. In: Gecső T. – Sárdi Cs. (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai, 259–266. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest.
  Szépe Judit (2009): Globális programozás Broca-afáziában. In: Kukorelli Katalin: Hatékony nyelvi, idegen nyelvi és szakmai kommunikáció interkulturális környezetben, 219–228. XI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
  Szépe Judit (2010): A jegyterjedés devianciái: harmóniák és harmóniasértések. In: Gecső T. – Sárdi Cs. (szerk.): Új módszerek az alkalmazott nyelvészeti kutatásban, 278–283. Székesfehérvár – Budapest: Kodolányi János Főiskola – Tinta Könyvkiadó, Székesfehérvár – Budapest.
  Szépe Judit (2010): Föntöző Anna, avagy hol kezdődik a közlésegység? Indításjelzés Broca-afáziában. In: Kukorelli Katalin: A tartalom és forma harmóniájának kommunikációja, 258–264. XII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencia. Dunaújvárosi Főiskola, Dunaújváros.
  Szépe Judit (2010): Fonológiai szintű szekvenciaszervezési műveletek magyar anyanyelvűek spontán közléseinek és a magyart idegen nyelvként tanulók tévesztéseiben. THL2 2010/1–2: 90–107.
  Szépe Judit (2011): „Öngyilkossági szándékból ugrott a folyóból a hídra”: szerkezeti sorrendcserék spontán beszédbeli nyelvbotlásokban. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): Nyelvi funkciók – stílus és kapcsolat 239–244. Tinta Könyvkiadó – Budapest.

  Szépe Judit (2013): Oppozíció és párhuzam – Adalékok a magyar szórend tanításához francia nyelvi környezetben. THL2 2013/1–2: 102–118.
  Szende Tamás – Szépe Judit (2013): Nyelv és beszéd. In: Hirschberg Jenő – Hacki Tamás – Mészáros Krisztina (szerk.): Foniátria és társtudományok I, 57–65. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
  Szépe, Judit (2014): Quelques méthodes d’enseigner l’ordre des mots hongrois. Short papers in applied linguistics / Cahiers de linguistique appliquée 1/2014: 5–31.
  Szépe Judit (2018): Nyelvbotlás-tipológiák. In: Misad Katalin – Csehy Zoltán (szerk.) : Nova Posoniensia VIII. A pozsonyi magyar tanszék évkönyve, 75–108. Szenczi Molnár Albert Egyesület, Pozsony.

Nem lehet hozzászólni.