Informatika Tanuljunk

Informatika – Az informatika terem házirendje

Az informatika terem vagy gépterem, olyan speciális oktató terem, mely az informatikai eszközeivel, nagyszámú hallgató – számítógépet igénylő ÓRAREND szerinti oktatását teszi lehetővé. Jellemzője: nagy értékű. Az oktatását a rendszergazdák által előkészített beállítások teszik lehetővé, ezért a terem házirendje tiltja a létező beállítások „önhatalmú módosítgatását”!

Informatika termek házirendje

házirendje

A teremben felhalmozott különösen nagy érték miatt fokozott figyelmet kell fordítani a terem zárására, felügyeletére és a teremben való viselkedésre!
A teremben a rendért és az eszközökért az ott tartózkodók egyöntetűen felelősek. A konkrét felelősség kérdésében a megbízott személy(ek) megállapítása döntő. Kár esetén a kárt okozónak (amennyiben a kárt okozó nem azonosítható, akkor az esemény bekövetkezése idején ott tartózkodóknak) meg kell téríteniük az okozott kárt.

Néhány fontos iskolai szabály, amelyek betartása minden tanulóra nézve kötelező:

 • a géptermekben tanár felügyelete nélkül tartózkodni tilos;
 • a gépeket bekapcsolni csak a tanár kifejezett utasítására lehet;
 • termekben található elektromos csatlakozásokhoz, vezetékekhez, a gép kábeleihez nyúlni, a gépek burkolatát kinyitni, eltávolítani tilos, súlyos fegyelmi vétségnek minősül;
 • a tanárok és más iskolai dolgozók által használt gépeket (tanári szoba, titkárság, igazgatói szoba, gazdasági iroda, szaktanári szobák gépeit) tanuló nem használhatja;
 • a géptermekben elhelyezett szerverekhez, tanári gépekhez nyúlni szigorúan tilos, és súlyos fegyelmi vétségnek minősül;
 • a munkaállomásokhoz csak a tanuláshoz feltétlenül szükséges felszerelés vihető (füzet, könyv, írószer), a kabátokat, táskákat az arra kijelölt helyen kell tárolni;
 • a gépterembe ételt, italt, bármilyen élelmiszert, adathordozót (floppy, Cd, DVD, pen-drive) bevinni tilos;
 • a tanórák alatt történő bármilyen rendellenes működést, sérülést, rongálást azonnal jelenteni kell a tanárnak;
 • tilos bármely játék iskolai gépek adattárolóira való másolása, telepítése, tárolása, az esetleg ott talált játékok futtatása;
 • tilos a számítógépek vagy bármely, az Informatikai Rendszerhez tartozó berendezés engedély nélküli megbontása, ki- vagy bekapcsolása, beállításainak megváltoztatása;
 • tilos bármilyen szoftver-beállítás engedély nélküli megváltoztatása;
 • baleset, rosszullét esetén azonnal értesíteni kell a felügyelő tanárt!
 • vírusgyanú esetén a munkát fel kell függeszteni és azonnal értesíteni a szaktanárt;
 • minden esetben (szakóra, illetve szabad gépidő esetén) a számítógépeket csak úgy szabad használni, hogy ezzel a többi felhasználó munkáját nem zavarhatja! (Hangszórók hangos üzemeltetése, zavaró, céltalan levelek, üzenetek küldése, stb. !)
 • hardverelemek cseréje és bármilyen szerelés kizárólag a rendszergazda dolga! Ha a géppel kapcsolatban bármilyen probléma merül fel, akkor azt a felügyelő tanárnak azonnal jelezni kell! Önállóan hibát keresni, a konfigurációt módosítani TILOS!
 • programokat csak a szaktanár és a rendszergazda telepíthet!
 • a számítógépek hálózatba vannak kötve. Akik a hálózatot használják kötelesek betartani a hálózati szabályokat (netikett: http://www.mlbe.hu/netikett.htm). Ezen szabályok megszegése súlyos következményeket vonhat maga után;
 • a felhasználóknak mindent meg kell tenni az Informatikai Rendszer védelméért;
 • tilos a szerzői jogok megsértése; szoftverek szándékos és tudatos illegális használata, terjesztése.

Az iskola fenntartja magának a jogot, hogy házirendje megsértőivel szemben eljárjon.
Az eljárást a rendszergazda és a szaktanár kezdeményezi.
Ha a házirend megsértése kismértékű, vagy nem tekinthető szándékosnak, akkor az elkövetőt figyelmeztetni kell. A figyelmeztetés utáni ismételt elkövetést szándékosnak kell tekinteni.
Különösen súlyos esetben, illetve szándékosság esetén a házirend megsértőjét anyagi felelősség terheli. Ha szükséges, az iskola fegyelmi eljárást is indíthat.

Felhasználói tilalmak

 • valamennyi felhasználó számára tilos olyan jogosultságok megszerzése, illetve megszerzésére kísérletet tenni, amely a felhasználó számára
  nem engedélyezett,
 • a biztonsági rendszerek feltörése, illetve annak kísérlete
 • másoknak jogosultságot átadása
 • szoftver, hardver elemek jogosulatlan módosítása,
 • meghibásodás esetén a hiba elhárítását jogosulatlanul megkezdeni,
 • hálózati forgalom figyelése, adatgyűjtés.

Felhasználói szankciók

 • valamennyi felhasználó esetében nem rendeltetésszerű, vagy törvénytelen használatból eredő károkét kártérítési felelősséggel tartozik,
 • a szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a szankciók és kártérítési felelősség alól.

A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola házirendje: http://www.klauzalgabor.hu/sites/klauzalgabor.hu/files/200957_h%C3%A1zirend_2017.pdf

A budapesti Ady Endre Gimnázium házirendje: http://www.adygimnazium.eu/fomenu/iskolankrol/dokumentumok/informatika-teremrend.html

%d