6. osztály Magyar irodalom Tanuljunk

A haza és szabadság tematikája az irodalomban

Magyar irodalom – A haza és szabadság tematikája az irodalomban, Petőfi Regős ének

Az EduTV magyar nyelvű irodalomórái a 6. osztály számára. Az EduTV  a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának projektje. A tanulók, de a tanárok és a szülők számára is oktatási eszköz, különösen akkor, ha egy tanuló különböző okok miatt nem tud részt venni az órákon. A videókat az állami oktatási programoknak megfelelően a tantárgyak céljainak és tartalmának megfelelően dolgozzák fel.

A haza és szabadság tematikája az irodalomban
Hencz Kornélia

Tanító: Hencz Kornélia
Értékelő/konzulens: Méry Mária

A magyar néphit, a népmesék, a mondák, az archaikus népi imák és ráolvasások, valamint a népművészet és a népszokások alapján rekonstruálható mitológiai elképzelések rendszere. Hasonlóan más európai népekhez (pl. a szlávokhoz), a magyarban sem maradtak fenn kimondottan mítosznak tekinthető szövegek, de a rendelkezésre álló töredékes adatok segítségével meg lehet kísérelni a hajdan volt rendszer helyreállítását. Az ilyen rekonstrukció módszertanilag megalapozható, s hogy ez a munka nemcsak elméletileg lehetséges, arra jó példa a BALTI MITOLÓGIA és a SZLÁV MITOLÓGIA, amelyek tipológiailag és a társadalmi fejlődés szintjét tekintve is sok hasonlóságot mutatnak a magyarral, hiszen mindhárom esetben a parasztság őrizte meg folklórjában a mitologikus elképzeléseket.

A M. régi állapotának és szerkezetének megismeréséhez a többi finnugor nép mitológiája és istenrendszere kellene hogy mintául szolgáljon. Sajnos azonban a magyar anyag erre nem ad lehetőséget, mert teljesen eltér a többi finnugor, de még a nyelvileg legközelebbinek tartott obiugor anyagtól is. Ez azzal magyarázható, hogy a legközelebbinek tartott nyelvrokonainktól is már több ezer éve elvált a magyarság, és megszűnt minden nyelvi, ill. kulturális kapcsolat.

Mivel a magyar néphit anyagában nincsenek olyan korai szövegek, amelyeket a kutatás joggal tart a mítoszteremtő korok termékének (mint pl. az északi népek sagái vagy a Nárt-eposz), ezért a közvetett forrásokra kell támaszkodni. A mitológiai adatok forrásai lehetnek: a régészeti leletek, az antik szerzők magyarokra vonatkozó adatai, a középkori történeti krónikák elbeszélései, az írott források, köztük az elmúlt századok irodalmi hagyatéka és végül a folklór. Azért kell hangsúlyozni szóbeli néphagyomány, a szokások és a népművészet, különösen a fafaragás és a hímzések ornamentikájának forrásértékét, mert mindezek a kulturális „nyelvezetek” a sokféle idegen hatás ellenére is meg tudták őrizni a hajdani mitologikus gondolkodás egyes elemeit. Különösen becsesek azok a 19. sz.-i mitológiai munkák, amelyeknek szerzői tudatosan gyűjtötték a korabeli folklórt.

A regösének refrénje: ,,Hej, regő rejtem.ˮ régiesen ,,Haj, regö rejtem.ˮ

https://viki.iedu.sk/

https://viki.iedu.sk/content/AnZu9msAUz/EDUTV_MAD/59_MJL_6r_vlast_a_sloboda_v_literature.pdf