Egyéb kategória Szabadidő

Comenius, azaz Jan Amos Komenský születésnapjára

430 éve született latinosított ismertebb nevén Comenius, születési cseh nyelvén Jan Amos Komenský (Nivnice, 1592. március 28. – Amszterdam, 1670. november 15.) cseh pedagógus és író, „a nemzetek tanítója”. Ő tekinthető az első modern, haladó szellemiségű európai pedagógusnak. A cseh-morva testvérek püspöki tisztét is betöltötte. Johannes Amos Comenius néven ismeri a világ. Szlovákiában és a Cseh Köztársaságban 1955 óta ezen a napon ünnepeljük a pedagógusnapot.

Mozgalmas vándorélete során hosszabb időt töltött a lengyelo.-i Lesnóban, megfordult Angliában, Poroszo.-ban; Lorántffy Zsuzsanna hívására 1650-től 1654-ig a sárospataki isk. tanára és újjászervezője. Itt írta a szemléltető oktatás úttörő kézikönyvét, az Orbis sensualium pictust (A látható világ képekben); a nyolc isk-i. drámát tartalmazó Schola Ludust. A m. iskolaügy bírálatával és reformjával foglalkozik De cultura ingeniorum c. pataki beköszöntő beszédében, továbbá Gentis Felicitas és az Illustris Patakinae Scholae Idea c. írásában. Ugyancsak Sárospatakon dolgozta ki a hétosztályú isk. (Schola pansophica) tervét, amelyben kora legáltalánosabb ismereteit kívánta tanítani. 1654-ben visszatért Lesnóba, majd annak elpusztítása (1656) után Amszterdamba menekült. A tudományos pedagógia, az oktatási munka megszervezésére vonatkozó nézeteivel (tanítási év, tanítási óra, osztályrendszer stb.) az isk.-i oktatás mai szervezetének megalapozója. Az általános, mindenkire kiterjedő népoktatás nagy úttörője volt. Munkásságának alapvető gondolata a panszófia, a természetről és az emberről szerzett tudományos ismeretek enciklopédiája.

Az enciklopédizmus gondolatát az isk.-i nevelés sokoldalúságának megvalósításával pedagógiai téren is alkalmazta. Mo.-on megjelent f. m. Januae Linguae Latinae Vestibulum … (Varadini, 1643); Eruditionis scholasticae (Pars I. Leutschoviae, 1657; Pars II. Patakini 1652); Orbis sensualium pictus (Bilinguis: Coronae, 1675; trilinguis: Leutschoviae, 1685; quadrilinguis: Leutschoviae, 1685). Újabb magyarra fordításai: Nagy oktatástan (ford. Geréb György, Bp.; 1953); A látható világ (ford. Geréb György, Bp., 1959); A világ útvesztője (ford. Dobossy László, Komor Ilona tanulmányaival Bp., 1961); C. Magyarországon (Sárospatakon írt műveiből szerk. Kovács Endre. Bp., 1961). – Irod. Dezső Lajos: C. A. J. Magyarországon 1650-1654. (Sárospatak, 1883); Bán Imre: C. és a magyar irodalom (Irod. Tört., 1950); Bakos József: A magyar Komensky-irodalom (Sárospatak, 1957) Ped. Szle emlékszáma (1958. 20. sz.); Geréb György: Válogatott bibliográfia c. munkásságának tanulmányozásához (Szeged, 1959); Kardos Tibor: Die Bedeutung der in Patak verbrachten Jahre für die humanistische Pedagogik Comenius (Bp., 1960).

Comenius, születési cseh nyelvén Jan Amos KomenskýA Mint a nyári hó (Comenius) című dokumentum dráma Jan Amos Komenský élettörténetét mutatja be, aki meggyőződése és nézetei miatt valószínűleg a leghíresebb cseh száműzötté vált. Élete nagy részét hazáján kívül töltötte, mégis közel 200 könyvben és írásban rögzített egyedülálló gondolatai alapvetően megelőzték korát, és az egész világra hatással voltak. A filmet Csehországban forgatták, de Európa azon részein is, ahol Jan Amos munkásságának nyomai a leglátványosabbak, azaz Magyarországon is, ahol sikerült létrehoznia egy életképes tanítási modellt az „iskola a játékon keresztül” mottóval. Comenius történetét a Rembrandt festővel folytatott beszélgetése keretezi, aki megrajzolta a képmását. Beszélgetésük alapján bontakoznak ki előttünk Comenius életének különböző epizódjai. Ezekből kiderül, hogy Komenský nemcsak rendkívül termékeny író és zseniális gondolkodó volt, hanem hús-vér ember, a szerelem embere is, akit személyes tragédiák és az európai társadalom akkori gyors fejlődése gyötört. Alois és David Švehlík játssza a főszerepet. Vladimír Javorský és Igor Bareš, aki Rembrandt festőt alakította, szintén fontos szerepet kapnak.

Jan Amos Comenius irodalmi hagyatéka igen kiterjedt és sokrétű. Latinul és gazdag és lenyűgöző cseh nyelven írt. Enciklopédikus írásokat készített, eszménye a mindentudás volt, amely felölelte a kor minden ismeretét, de hagyott hátra teológiai és teozófiai, himnológiai és himnográfiai, illetve mindentudó (nevelő, de a didaktikán túlmutató) műveket is. A 17. század leghíresebb cseh írásos művének, „A világ labirintusa és a szív paradicsoma” című művének szerzőjeként is bekerült a köztudatba. A filmet Lubomír Hlavsa rendezte, aki a Prágai Jeromos utolsó menekülése vagy a Jan Hus: A visszatérés nélküli utazás című filmekből ismert. A film a Cseh Televízió és a Vistafilm koprodukciójában készült. (Cseh Televízió)

Életrajzi / Történelmi / Dráma
Csehország, 2021, 96 perc
Rendező: Lubomír Hlavsa
Forgatókönyv: Martin Fahrner
Operatőr: Pavel Kopp
Főszereplők: A főszereplők: Alois Švehlík, David Švehlík, Igor Bareš, Vladimír Javorský, Jenovéfa Boková, Marika Šoposká, Kristýna Janáčková, Milena Steinmasslová…

A film angol változata az alábbi webloldalon megtekinthető:

https://filmfreeway.com/Comenius