Felhívások Hazai hírek

Az UK nyilatkozata az új főiskolai törvény kapcsán

VYHLÁSENIE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE K NÁVRHU NOVELY VYSOKOŠKOLSKÉHO ZÁKONA A K BUDÚCNOSTI AKADEMICKEJ SAMOSPRÁVY NA SLOVENSKU

28. 01. 2021 16.34 hod.

I. Univerzita Komenského v Bratislave považuje autonómiu vysokých škôl a ich samosprávne riadenie, garantujúce ich nezávislosť na politickej moci, za piliere demokratickej plurality názorov. Princípy autonómie a samosprávy garantujú slobodu myslenia, slobodu vedeckého bádania a zaručujú skutočne slobodný výskum a výchovu a vzdelávanie budúcich generácií v duchu ideí humanizmu, kritického myslenia a dôstojnosti človeka – navyše „nadštandardné“ práva a prerogatíva akademického prostredia slúžia na prospech celej spoločnosti.

II. Univerzita Komenského v Bratislave kategoricky nesúhlasí so snahami politickej moci obmedziť autonómnosť a samosprávnosť vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike. Novelu vysokoškolského zákona, ktorú aktuálne pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, dôrazne  odmietame a považujeme ju za snahu o politické ovládnutie vysokého školstva na Slovensku. Vyzývame predkladateľa novely, aby obnovil dialóg s tými, ktorých sa táto právna úprava bezprostredne týka, a aby ju v spolupráci s nimi prepracoval skôr, než ju predloží do legislatívneho procesu.

III. Univerzita Komenského v Bratislave si vždy ctila dôstojný a rovnocenný dialóg s akýmkoľvek partnerom. Vyzývame týmto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na otvorenú diskusiu o zmenách vo vysokom školstve a sme pripravení na tejto celospoločenskej diskusii aktívne participovať a ponúkať konštruktívne riešenia. V tomto duchu pripravíme a predložíme širokej odbornej verejnosti vlastný návrh zmien potrebných na to, aby vysoké školy disponovali modernými a efektívnymi nástrojmi riadenia pri súčasnom zachovaní princípov autonómnosti a samosprávnosti svojho vnútorného prostredia, ktoré sú predpokladom zefektívnenia a skvalitnenia všetkých činností univerzity.

IV. Univerzita Komenského v Bratislave vyzýva všetky vysoké školy a univerzity v Slovenskej republike, ako aj ich jednotlivých predstaviteľov, reprezentácie vysokých škôl, akademických či iných zamestnancov a študentov, aby toto vyhlásenie podporili a pripojili sa k nemu v záujme dosiahnutia efektívneho dialógu s vládou Slovenskej republiky.

A POZSONYI COMENIUS EGYETEM ÁLLÁSFOGLALÁSA A KÉSZÜLŐ FŐISKOLAI TÖRVÉNYRŐL ÉS AZ AKADÉMIAI SZABADSÁG JÖVŐJÉRŐL SZLOVÁKIÁBAN

2021. január 28., 16:34

A rektorátus külkapcsolati osztálya

I. A pozsonyi I. Comenius Egyetem az egyetemek autonómiáját és önigazgatásukat, a politikai hatalomtól való függetlenségük garantálását a véleményszabadság demokratikus pluralizmusa pilléreinek tekinti. Az autonómia és az önkormányzatiság elvei garantálják a gondolkodás szabadságát, a tudományos kutatás szabadságát, és garantálják a jövő generációk valóban szabad kutatását, oktatását és képzését a humanizmus, a kritikus gondolkodás és az emberi méltóság eszméinek szellemében – ráadásul az akadémiák „többlet” jogai és előjogai az egész társadalom hasznát szolgálják.

II. A pozsonyi Comenius Egyetem kategorikusan nem ért egyet a politikai hatalom azon erőfeszítéseivel, hogy korlátozza az egyetemi környezet autonómiáját és önkormányzatiságát a Szlovák Köztársaságban. Határozottan elutasítjuk a felsőoktatási törvény módosítását, amelyet jelenleg a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma készít elő, és a szlovákiai felsőoktatás feletti politikai ellenőrzés megszerzésére irányuló erőfeszítésként értékeljük. Felkérjük a beterjesztőt, hogy újítsa meg a párbeszédet a jogszabály által közvetlenül érintettekkel, és a velük együttműködve dolgozza át, mielőtt benyújtaná a jogalkotási folyamathoz.

III. A pozsonyi Comenius Egyetem mindig tisztelte a méltóságteljes és egyenlő párbeszédet minden partnerrel. Ezúton nyílt vitára hívjuk a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumát a felsőoktatásról, készek vagyunk aktívan részt venni ebben a társadalom egészére kiterjedő vitában, és konstruktív megoldásokat kínálni. Ennek szellemében elkészítjük és a nagy szakmai nyilvánosság elé terjesztjük saját javaslatainkat azokról a változásokról, amelyek szükségesek annak biztosításához, hogy az egyetemek korszerű és hatékony irányítási eszközökkel rendelkezzenek, miközben fenntartják belső környezetük autonómiájának és önkormányzatiságának elveit, amelyek minden ésszerűsítés és minőségi változás előfeltételei.

IV.  A pozsonyi Comenius Egyetem felhívja a Szlovák Köztársaság összes főiskoláját és egyetemét, valamint azok egyes képviselőit, egyetemi képviselőit, akadémiai vagy egyéb személyzetét és hallgatóit, hogy támogassák nyilatkozatot és csatlakozzanak hozzá annak érdekében, hogy hatékony párbeszéd alakuljon ki a Szlovák Köztársaság Kormányával.


UK – Auditorium maximum

%d bloggers like this: