Egyéb kategória

Ezt a kormányprogramot terjeszti be holnap a kormány

NÁRODNOSTNÉ ŠKOLSTVO

V otázkach národnostného školstva kladie Vláda SR dôraz na posilnenie jeho kvality a odborného zázemia, na vytváranie rovnakých príležitostí pre všetkých žiakov s ohľadom na ich materinský jazyk. Pri zabezpečení týchto cieľov vláda podporí fungovanie škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín, ako aj škôl, kde prevláda národnostná menšina a kde je dopyt po škole s vyučovacím jazykom slovenským. Vláda SR definuje pojem národnostné školstvo v rámci legislatívy SR a zvýši podporu a rozvoj vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám v ich materinskom jazyku. Vláda SR zabezpečí aktuálne a moderné učebnice a ďalšie učebné materiály na výučbu pre materské, základné a stredné školy s vyučovacím jazykom alebo s vyučovaním jazyka národnostných menšín s dôrazom na ich dostupnosť pre žiakov a školy. Vláda podporí pedagogických zamestnancov a školy vo využívaní digitálnych technológií v procese výučby, zabezpečí úpravy v metodike výučby slovenského jazyka na školách s vyučovacím jazykom alebo s vyučovaním jazyka národnostných menšín a rozvoj didaktiky slovenského jazyka ako druhého jazyka. Zároveň zabezpečí skvalitnenie odbornej prípravy, kontinuálneho vzdelávania a osobného rozvoja pedagógov a odborných zamestnancov vyučujúcich na školách s vyučovacím jazykom alebo s vyučovaním jazyka národnostných menšín s dôrazom na princípy inkluzívneho vzdelávania, interkultúrneho a interetnického dialógu, vrátane prípravy kvalifikovaných učiteľov maďarského, rómskeho a rusínskeho jazyka ako základného predpokladu pre zabezpečenie možnosti kontinuálneho vzdelávania v jazyku národnostných menšín. Zanalyzuje postavenie malotriednych škôl, ktoré prispievajú k zachovaniu menšinovej identity príslušníkov národnostných menšín.

ZÁKLADNÉ A STREDNÉ ŠKOLSTVO

Dnes sú školy konfrontované s potrebami a požiadavkami rodičov, univerzít, zamestnávateľov, čo vytvára tlak na rozširovanie obsahu vzdelávania. Výsledkom je, že žiakom chýba dostatok času na zvládnutie kľúčových kompetencií a na rozvoj iných oblastí a súvislostí života. Preto je čas posunúť sa od zvyšovania množstva vyučovacích hodín ku kvalitnému vzdelávaciemu času, aby mali žiaci a študenti dostatočný priestor na hlbšie porozumenie obsahu vzdelávania. Vláda SR prijme opatrenia na skvalitnenie podmienok vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách, otvorí diskusiu o zvyšovaní kvality školy spojenú s vyhodnocovaním efektívnosti vynaložených prostriedkov na vzdelávanie, redefinuje úlohu školskej inšpekcie a podporí prácu pedagogických zamestnancov navýšením počtu odborných zamestnancov, školských špeciálnych pedagógov a pedagogických asistentov priamo na školách.
Vláda SR si uvedomuje, že kľúčom k dobrému vzdelávaniu je učiteľ. Preto zabezpečí skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov na vysokých školách s dôrazom na inovatívne metódy výučby a bude spolupracovať s vysokými školami na presadzovaní adekvátnych požiadaviek na uchádzačov o štúdium učiteľstva.
Vláda SR bude klásť dôraz na skvalitnenie ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom vysokých škôl, transformovaných inštitúcií ministerstva, neštátnych subjektov či zdieľania príkladov dobrej praxe, ktoré budú predovšetkým zamerané na sústavný profesijný rozvoj učiteľov. Vytvorí podmienky na funkčnú spoluprácu základných, stredných škôl a fakúlt pripravujúcich učiteľov s inštitúciami ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja učiteľov pri stanovovaní reálnych potrieb vzdelávania. V nadväznosti na skvalitnenie prípravy a ďalšie vzdelávanie pedagógov Vláda SR zabezpečí aj ich adekvátne ohodnotenie, vytvorí podmienky na kontinuálny rast platov pedagogických a odborných zamestnancov s cieľom zvýšiť platy pedagogických zamestnancov v závislosti od možnosti štátneho rozpočtu. Vláda SR podporí transparentné a otvorené formy moderného manažmentu škôl s efektívnym a jasným rozdelením kompetencií, zodpovednosti a zdravým pracovným prostredím pre učiteľov. Podporí nástroje na odmeňovanie učiteľov aj cez pohyblivú zložku s cieľom finančne motivovať aktívnych učiteľov.
Vláda SR podporí otvorenie trhu s učebnicami, zabezpečí chýbajúce učebnice, podporí tvorbu kvalitných učebníc a učebných zdrojov, ako aj ich bezplatných elektronických verzií, umožní využívanie digitálnych vzdelávacích systémov a materiálov v školách. Jej ambíciou je umožniť školám nakupovať učebnice podľa vlastného výberu so zabezpečením príslušných finančných prostriedkov. Vláda ďalej podporí aktivity škôl v spolupráci so zamestnávateľmi a vysokými školami s cieľom identifikovať talenty, podporiť ich rozvoj a zabezpečiť, aby mali možnosť zostať na Slovensku po ukončení štúdia.

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ VO VZDELÁVANÍ

Vláda SR vo vzdelávaní vníma rozmanitosť vzdelávacích potrieb detí, žiakov a študentov. Pozornosť venuje vzdelávaniu žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a tiež žiakov s nadaním. Cieľom je prostredníctvom kvalitného vzdelávania pomôcť žiakom a študentom efektívne sa začleniť do života či na trh práce a byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. Preto bude Vláda SR venovať pozornosť najmä zaškoleniu detí so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia v materských školách tak, aby mohli plynulo prejsť do základných škôl a dosahovať primerané školské výsledky. Podporí projekty, ktorých cieľom je overiť prístupy k znižovaniu segregácie vo vzdelávaní. Vláda SR prijme stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na všetkých jeho úrovniach a v súlade s ňou vytvorí podmienky na zabezpečenie nárokovateľných podporných služieb a opatrení, vrátane zabezpečenia potrebného odborného personálu a podporných tímov do škôl a školských zariadení. Individualizovaný prístup vo vzdelávaní a podpora bude dostupná pre všetky deti, žiakov a študentov podľa ich potrieb, so špecifickým dôrazom na žiakov a študentov so zdravotným znevýhodnením a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Osobitný zreteľ sa bude brať aj na žiakov s odlišným materinským jazykom od vyučovacieho jazyka v škole. Vláda zaradí nedostatočné ovládanie vyučovacieho jazyka školy medzi kritériá špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb a zároveň zabezpečí týmto žiakom dostatočnú podporu. Vláda zavedie koordinovaný nadrezortný systém včasnej intervencie pre deti so zdravotným znevýhodnením a pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a ich rodiny v prirodzenom prostredí dieťaťa. Proces tvorby systému, legislatívy a financovania bude koordinovaný spoločne v rezortoch zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí a financií, podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie. Spolu so samosprávami bude podporovať navýšenie odborného personálu a podporných tímov v školách a v školských zariadeniach a podporí dialóg s regionálnou a miestnou samosprávou o možnostiach zavádzania inkluzívneho vzdelávania na lokálnej úrovni.
Vláda SR si uvedomuje, že Slováci žijúci v zahraničí v rámci rovnosti príležitostí majú mať možnosť vzdelávať sa v slovenskom jazyku. Preto podporí túto oblasť adekvátnymi opatreniami v spolupráci s relevantnými inštitúciami.

programove-vyhlasenie_2020_2024_final_na-vladu
%d bloggers like this: