Hazai hírek Oktatás

Hromadná pripomienka proti zefektívňovaniu siete škôl a školských zariadení bez verejnej diskusie

Sajnos már nem lehet csatlakozni az aláírókhoz. A kezdeményezést érdemes nyomon követni.

„Na Slovensku hrozí svojvoľné zlučovanie škôl, bez udania dôvodu. Čo tým chce ministerstvo školstva dosiahnuť?

Hromadná pripomienka proti zefektívňovaniu siete škôl a školských zariadení bez verejnej diskusie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novelou sa okrem iného navrhuje, aby ministerstvo školstva mohlo kvôli zefektívňovaniu siete škôl a školských zariadení pružne rozhodnúť o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete aj bez návrhu a to z akéhokoľvek dôvodu.

Navrhovanú zmenu zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve považujeme za nerešpektujúcu princípy právneho štátu. Požiadavkou právneho štátu je totiž právna istota, ktorá znamená možnosť predvídať rozhodnutia štátneho orgánu v konkrétnej veci (Prusák, J.: Teória práva, Bratislava 2001, str.166). Navrhovaná novela predvídateľnosť postupu ministerstva školstva nezabezpečuje a vytvára možnosť na politické ovplyvňovanie podoby siete škôl a školských zariadení. To môže mať za následok netransparentné a nedostatočne odôvodnené zatváranie aj kvalitných škôl a školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa a s možným negatívnym vplyvom na prístup detí ku kvalitnému vzdelávaniu.

Zefektívňovanie siete škôl a školských zariadení si vyžaduje širšiu odbornú diskusiu ku zhodnoteniu súčasného stavu, transparentné pomenovanie dôvodov potreby novej zákonnej úpravy ako aj prehodnotenie spôsobu jej vykonávania, jej hospodárskeho a finančného dosahu (napr. vplyvu na rozpočet verejnej správy, pracovné sily a organizačné zabezpečenie, vplyvu na rodiny a pod.), ako aj rozbor ďalších otázok nevyhnutných na všestranné posúdenie problematiky. Optimalizácia siete škôl musí prebehnúť na základe vopred známych kritérií. Správa o účasti verejnosti a doložka vplyvov, ktoré sú súčasťou predloženého návrhu novely zákona č. 596/2003 Z.z. svedčia o tom, že odborná diskusia a posúdenie vplyvu právnej úpravy vo vzťahu ku zefektívneniu siete škôl a školských zariadení doposiaľ neboli zrealizované so zástupcami všetkých aktérov, ktorých sa zmena dotkne.

Vzhľadom na uvedené argumenty navrhujeme vypustenie bodu 11 čl. I novely zákona č. 596/2003 Z.z. zo strany predkladateľa a otvorenie širokej odbornej diskusie na túto tému mimo času trvania núdzového stavu a s tým spojeného skráteného plynutia lehôt a ďalších negatívnych vplyvov na pripomienkovacie konanie v tak závažnej veci, akou je vyraďovanie škôl a školských zariadení zo siete.

V prípade, že predkladateľ hromadnej pripomienke nevyhovie, žiadame o uskutočnenie rozporového konania so zástupcami verejnosti (zverejnení v abecednom poradí):

 • Mgr. Ladislav BARANYAI, PhD., Lichnerova 113/2, 903 01 Senec, Školský network, o.z.
 • Doc. Martin BRESTOVANSKÝ, PhD., Jána Haydóczyho 8692/136, 917 01 Trnava, Fórum proaktívnych škôl
 • Daniela ČORBOVÁ, Kuzmányho 49, 040 01 Košice, daniela.corbova@corba.sk, Deti nepočkajú
 • Mgr. Miroslav ČURLÍK, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, predseda Školského výboru ECAV
 • Lucia GOMEZ, Vinohradnícka 71, 900 91 Limbach, zakladateľka Aliancie súkromných jaslí a škôlok
 • PaedDr. Viera GROHOVÁ, Orlická 2696/20, 058 01 Poprad, FPŠ
 • Mgr. Miroslava KIRIPOLSKÁ, Veľké Lovce 48, 941 42 Veľké Lovce, zriaďovateľka vzdelávacia skupina Edulienka
 • Mgr. Daniel MASAROVIČ, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky, prezident ZKŠŠ
 • Mgr. art. Eva OHRAĎANOVÁ, ArtD., SNP 251/33, 033 01 Liptovský Hrádok, štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS
 • Mgr. Miroslava ROBINSON, Stálicová 2. 821 02 Bratislava, špeciálna pedagogička, zriaďovateľka

Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v stredu 14.10.2020

Návrh zákona: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/295

Zoznam osôb, ktoré sa stotožnili s hromadnou pripomienkou bude predkladateľovi zaslaný prostredníctvom portálu ChangeNet.

***

Hromadná pripomienka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (LP/2020/295)

Číslo legislatívneho procesu: LP/2020/295

Rezortné číslo: 2020/14560:1-A1810

Navrhujeme vypustiť čl. I bod 11 t.j. text „ V § 17 ods. 4 sa za slovo „návrhu,“ vkladá slovo „najmä“.“

Túto hromadnú pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie:

I. Návrh novely zákona č. 596/2003 Z.z. nezabezpečuje právnu istotu a nespĺňa podmienku presnosti, jasnosti a všeobecnej zrozumiteľnosti

Podľa súčasného stavu v zmysle § 17 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z.z. môže ministerstvo školstva rozhodnúť o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete aj bez návrhu, ak v určenom termíne škola alebo školské zariadenie nezačne svoju činnosť alebo na základe kontrolných zistení podľa § 14 ods. 6 písm. j). Podľa § 23 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. sa škola alebo školské zariadenie po jeho vyradení zo siete zruší.

V osobitnej časti dôvodovej správy sa k tomuto bodu návrhu novely zákon č. 596/2003 Z.z. uvádza nasledovné: Podľa súčasnej právnej úpravy môže ministerstvo školstva rozhodnúť o vyradení školy alebo školského zariadenia aj ex offo, ale len v dvoch prípadoch. V praxi sa ukazuje, že taxatívny výpočet uvedených dvoch dôvodov je pomerne nepružný z hľadiska zefektívňovania siete škôl a školských zariadení. Na základe uvedeného sa navrhuje, aby sa taxatívny výpočet stal demonštratívnym výpočtom.

Podľa prvej vety čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát. Požiadavkou právneho štátu je právna istota, ktorá znamená možnosť predvídať rozhodnutia štátneho orgánu v konkrétnej veci (Prusák, J.: Teória práva, Bratislava 2001, str.166). Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z.z. zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byť zákon presný a všeobecne zrozumiteľný. Obdobne v čl. 6 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky sa uvádza, že zákon musí byť všeobecne zrozumiteľný, presný a jasný. Demonštratívny výpočet dôvodov, na základe ktorých ministerstvo školstva môže rozhodnúť o vyradení školy alebo školského zariadenia ex offo bez stanovenia akýchkoľvek ďalších podmienok nezabezpečuje predvídateľnosť postupu ministerstva školstva a teda ani požiadavku právnej istoty ako základného piliera právneho štátu. Z uvedeného dôvodu je tento bod predkladanej novely v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Uvedené znenie zákona zároveň nie je dostatočne presné, jasné a všeobecne zrozumiteľné, čo je v rozpore so zákonom č. 400/2015 Z.z., ktorý upravuje základné pravidlá tvorby všeobecne záväzných právnych predpisov.

II. Návrh novely zákona č. 596/2003 Z.z. nebol prerokovaný so zástupcami aktérov, ktorých sa priamo dotýka

Podľa správy o účasti verejnosti boli skutočnosti, ktoré sú predmetom návrhu zákona odbornej verejnosti aj laickej verejnosti komunikované priebežne od prerokúvania Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024. Návrh zákona bol prerokovaný len s 5 organizáciami a to so Združením miest a obcí Slovenska, Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Slovenskou komorou učiteľov, Úniou miest Slovenska a Najvyšším kontrolným úradom SR pričom návrhu na integráciu činností okresných úradov v sídle kraja v oblasti školstva bola všetkými oslovenými subjektmi vyslovená významná podpora.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z.z. zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je cieľom tvorby právnych predpisov pripraviť za účasti verejnosti taký právny predpis, ktorý sa stane funkčnou súčasťou vyváženého, prehľadného a stabilného právneho poriadku Slovenskej republiky. Obdobné ustanovenie obsahuje aj čl. 2 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.

Obsah Správy o účasti verejnosti, ktorá je súčasťou predloženého návrhu novely zákona č. 596/2003 Z.z. svedčí o tom, že odborná diskusia o vyraďovaní škôl a školských zariadení zo siete doposiaľ nebola zrealizovaná so všetkými orgánmi a inštitúciami, ktorých sa problematika návrhu zákona týka tak, ako to predpokladá aj čl. 13 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky. Zároveň neprebehla ani široká diskusia s odbornou a laickou verejnosťou k tak závažnej veci, akou je vyraďovanie škôl a školských zariadení zo siete.

III. Vplyv návrhu novely zákona č. 596/2003 Z.z. nebol dostatočne preskúmaný a zdôvodnený

Podľa doložky o vybraných vplyvoch nemá predkladaný návrh zákona žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu, vplyvy na služby pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

V zmysle §7 ods. 1 písm. c) a d) zákona č. 400/2015 Z.z. návrh právneho predpisu predkladaný do pripomienkového konania okrem paragrafového znenia obsahuje najmä doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov a správu o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu. V súlade s §7 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z.z. doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov obsahuje predpokladané vplyvy návrhu právneho predpisu a ich analýzu, a to najmä a) vplyvy na rozpočet verejnej správy, b) vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, c) vplyvy na podnikateľské prostredie, d) sociálne vplyvy, e) vplyvy na životné prostredie, f) vplyvy na informatizáciu spoločnosti, g) vplyvy na služby verejnej správy pre občana. Podľa §7 ods. 4 zákona č. 400/2015 Z.z. doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov podľa odseku 3 písm. b) obsahuje analýzu vplyvov návrhu právneho predpisu najmä na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín. Obdobné ustanovenia obsahuje napr. aj čl. 12, 17 a 21 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky.

Vzhľadom na obsah Doložky o vybraných vplyvoch, ktorá je súčasťou predloženého návrhu novely zákona č. 596/2003 Z.z. máme za to, že posúdenie vplyvu právnej úpravy o vyraďovaní škôl a školských zariadení zo siete doposiaľ nebolo vôbec zrealizované.

Zároveň pripomíname, že nová právna úprava vyraďovania škôl a školských zariadení zo siete nie je zdôvodnená čo do účelu, odôvodnenia jej potreby a dátumu účinnosti ani v predkladacej správe.

Taktiež ani všeobecná časť dôvodovej správy rovnako v rozpore s § 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z.z. zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neobsahuje vo vzťahu ku vyraďovaniu škôl a školských zariadení zo siete zhodnotenie súčasného stavu s uvedením potreby novej právnej úpravy, spôsobu jej vykonávania, zhrnutie vplyvu v súlade s doložkou vybraných vplyvov, súlad právneho predpisu s inými právnymi predpismi, a ďalšie skutočnosti nevyhnutné na posúdenie návrhu právneho predpisu.

Vzhľadom na uvedené argumenty navrhujeme vypustenie bodu 11 čl. I novely zákona č. 596/2003 Z.z. zo strany predkladateľa a otvorenie širokej odbornej diskusie na túto tému mimo času trvania núdzového stavu a s tým spojeného skráteného plynutia lehôt a ďalších negatívnych vplyvov na pripomienkovacie konanie v tak závažnej veci, akou je vyraďovanie škôl a školských zariadení zo siete.

Zoznam osôb, ktoré sa stotožnili s hromadnou pripomienkou bude predkladateľovi zaslaný prostredníctvom portálu Changenet.

V prípade, že predkladateľ hromadnej pripomienke nevyhovie, žiadame o uskutočnenie rozporového konania so zástupcami verejnosti:

 • Mgr. Ladislav BARANYAI, PhD., Lichnerova 113/2, 903 01 Senec, Školský network, o.z.
 • Doc. Martin BRESTOVANSKÝ, PhD., Jána Haydóczyho 8692/136, 917 01 Trnava, Fórum proaktívnych škôl
 • Daniela ČORBOVÁ, Kuzmányho 49, 040 01 Košice, daniela.corbova@corba.sk, Deti nepočkajú
 • Mgr. Miroslav ČURLÍK, Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov, predseda Školského výboru ECAV
 • Lucia GOMEZ, Vinohradnícka 71, 900 91 Limbach, zakladateľka Aliancie súkromných jaslí a škôlok
 • PaedDr. Viera GROHOVÁ, Orlická 2696/20, 058 01 Poprad, FPŠ
 • Mgr. Miroslava KIRIPOLSKÁ, Veľké Lovce 48, 941 42 Veľké Lovce, zriaďovateľka vzdelávacia skupina Edulienka
 • Mgr. Daniel MASAROVIČ, Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky, prezident ZKŠŠ
 • Mgr. art. Eva OHRAĎANOVÁ, ArtD., SNP 251/33, 033 01 Liptovský Hrádok, štatutárna zástupkyňa ASŠŠZS
 • Mgr. Miroslava ROBINSON, Stálicová 2. 821 02 Bratislava, špeciálna pedagogička, zriaďovateľka”

Forrás:: http://www.changenet.sk/?section=kampane