Kitekintő Oktatás

Az idegennyelv-oktatás elméleti beágyazottságáról a nyelvtanárképzés szemszögéből

Dr. Czeglédi Csaba“A dolgozat az idegennyelv-oktatás és idegennyelvtanár-képzés néhány általános kérdését tárgyalja. Az idegennyelv-oktatás elméleti meghatározottsága alapján amellett érvel, hogy az idegennyelvtanár-képzés természetes feladata, hogy szilárd elméleti alapokat nyújtson a tanárjelölteknek, amely nemcsak abban segíti őket, hogy minél mélyebben megértsék például a nyelv, a nyelvelsajátítás, a nyelvhasználat, a tanulás és a megismerés természetét és nyelvpedagógiai jelentőségét, hanem abban is, hogy megkonstruálják saját nyelvpedagógiai elméletüket, és képesek legyenek annak folytonos ellenőrzésére és esetleges módosítására.

A dolgozat rámutat a tanítás és tanárképzés „gyakorlatorientált” és elméletellenes felfogásának, különösen az „elméleti” oktatást felváltani hivatott ún. „reflektív gyakorlat” nevet viselő doktrínának néhány alapvető ellentmondására és az ezekből adódó kockázatokra. Röviden tárgyalja a kommunikatív nyelvoktatási mozgalom hagyományos kulcsfogalmait, és rámutat néhány ezekkel kapcsolatos tisztázatlanságra, illetve félreértésre.

A dolgozat egyik fő mondanivalója az, hogy a „Tanítsunk-e elméletet a tanárképzésben vagy ne?” valójában alapvető félreértésekből adódó értelmetlen álkérdés.

Dr. Czeglédi Csaba
főiskolai tanár

Eszterházy Károly Egyetem, Anglisztika és Amerikanisztika Intézet

Kutatási témák
Mondattan, mondatjelentés, a szintaxis—szemantika interfész
Az angol nem időjeles mondatbővítmények mondattana és jelentéstana
Nyelvtudomány, ismeretelmélet, kommunikációelmélet és nyelvpedagógia összefüggései

www.researchgate.net

[pdf-embedder url=”https://www.magyar-iskola.sk/wp-content/uploads/2020/09/czeglediidnyelvoktelm.pdf”]