Hazai hírek

A „kisgimisek” nem felvételizhetnek másik középiskolába

A nyolcosztályos gimnáziumok negyedik osztályos tanulói nem felvételizhetnek másik középiskolába, mint azok a korukbeli tanulók, akik az alapiskola felső tagozatán folytatták a tanulást.

A Középiskolás diák ugyanis nem adhatja be jelentkezését másik iskolába, az átlépést kell kérvényeznie. Ez az egyetlen módja annak, hogy valaki elhagyja a nyolcéves gimnáziumot, ha máshol akarja folytatni tanulmányait.
Az átlépést a befogadó iskola igazgatójának kell jóváhagynia, a diáknak különbözeti vizsgát kell tennie.

Nyolcosztályos gimnáziumból leghamarabb a negyedik osztály befejezése után lehet átlépni más középiskolába. (k)


Közoktatási törvény Tt. 245/2008.

35. §
Más középiskolába történő átlépés

(1) A más középiskolába való átlépést annak a középiskolának az igazgatója engedélyezi a tanulónak, ahová a felvételét ugyanolyan vagy más tanulmányi szakra vagy szakképzési szakirányú képzésre kéri. A tanulmányi szakra felvett tanulónak meg lehet engedni egy másik vagy középfokú sportiskolába, ugyanarra a tanulmányi szakra vagy más tanulmányi szakra történő átlépést. Az átlépést a tanuló törvényes képviselőjének kérelme alapján engedélyezik; amennyiben a tanuló nagykorú, akkor saját kérelmére. A duális képzési rendszerben oktatott tanuló átlépési kérelmének részét képezi azon munkáltató belegyezése is, ahol a tanuló gyakorlati képzése folyik.

(2) A nyolcosztályos középiskolát látogató tanulónak az átlépése más tanulmányi programú vagy szakirányú képzést nyújtó szakközépiskolába, középfokú sportiskolába vagy négy-, esetleg ötéves képzési programú gimnáziumba, leghamarabb a tanulmányai ötödik évfolyamának elején valósulhat meg.; az ötosztályos gimnáziumba a tanuló a negyedik tanulmányi évének elején is átléphet.

(3) A más középiskolába történő átlépés feltétele a különbözeti vizsgák sikeres letétele. Ha középfokú sportiskolába történő átlépésről van szó, az átlépés feltétele a nemzeti sportszövetség igazolásának bemutatása is, amely igazolás szerint a tanuló szerepel a tehetséges sportolók külön jogszabály34a) szerinti jegyzékében; ez nem érvényes, ha másik sportiskolából való átlépésről van szó.

(4) Amennyiben a középiskola igazgatója, ahová a tanuló szeretne átlépni, a tanuló felvételét elfogadja,35) köteles haladéktalanul a tanuló átvételéről szóló határozat másolatát megküldeni azon középiskola igazgatójának, ahonnan a tanuló átlép. Az átlépés rendszerint szeptember 1-jén valósul meg. A tanuló középiskolai oktatása abban a középiskolában, ahonnan átlép, azon a napon fejeződik be, amelyik az átlépését megelőzi, vagyis amikor a tanuló tanulmányait köteles megkezdeni abban a középiskolában, ahová átlépett. Ezen a napon egyszersmind megszűnik tanulója lenni annak a középiskolának, ahonnan átlépett.

(5) Azon középiskola igazgatója, amelyből a tanuló átlép, köteles a felvételről szóló (4) bekezdés szerinti döntés másolatának kézhezvételét követő öt napon belül megküldeni a tanuló dokumentumainak fénymásolatát azon középiskola igazgatójának, ahová a tanuló átlép, valamint jelenteni a változás tényét a központi nyilvántartó rendszerbe.

(6) A tanuló más középiskolába történő átlépése az első évfolyam során csak kivételes esetekben lehetséges.

(7) A középiskola igazgatója engedélyezheti a tanuló hasonló típusú külföldi iskolában történő képzését.